620-792-5700 1905 19th Street, Great Bend, KS 67530

Tagalog 

Sumusunod ang Heart of Kansas Family Health Caresa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.